$LCID LCID 2022-01-20 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=zNBQol-NVvo