$SPY SPY 2022-01-24 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=yV5LvDq3trQ