$TSLA TSLA 2022-01-07 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=VEx3tLJ6YP0