$TSLA TSLA 2022-01-11 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=b22tMJL3ED4