$TSLA TSLA 2022-01-20 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=-aVK61weG-I