$AMC AMC 2022-02-17 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=yTf0vLhPzZM