$GEVO GEVO 2022-02-13 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=XcMCKTg9P1I