$TSLA TSLA 2022-02-04 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=-9ykb-tHSr4