$HYMC HYMC 2022-03-24 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=RLkZMV7-eyg