$LCID LCID 2022-03-16 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=ybm5nK7RAZo