$NVAX NVAX 2022-03-07 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=9DRxayB7h_k