$NVAX NVAX 2022-03-11 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=vmUeBD7htok