$SQ SQ 2022-03-04 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=xdiRuvj5k24